دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی   شریفات سلمانی

پست الکترونیکی : sharifat@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : زیست شناسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : بورسیه

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی زیست شناسی (میکروبیولوژی )

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390/03/03

علی شریفات سلمانی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : بورسیه

^